Visió, Missió i Valors

Cooperativa Terram comparteix estos ideals.